Algemene voorwaarden

 

Hip en Zoet is onderdeel van Dumak BV
Adres winkel: Elsanta 14, 4711 VJ te Sint Willebrord
Openingstijden en bereikbaarheid: van dinsdag t/m vrijdag van 10:00 t/m 16:00 uur. U kunt langskomen op afspraak.
Telefoonnummer: 06-53705576
Emailadres: info@hipenzoet.nl
KVK nummer: 54140838
BTW nummer: 8511.86.270.B01

Artikel 1. Toepasselijkheid

  • Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Hip en Zoet zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
  • Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
  • Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
  • Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Hip en Zoet worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Hip en Zoet ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Hip en Zoet zijn vrijblijvend en Hip en Zoet behoudt zich

uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van

(wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Hip en Zoet.

Hip en Zoet is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de

levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt

geaccepteerd, deelt Hip en Zoet dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de

bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en

exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders

vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betalen dient te geschieden per IDEAL of per vooruitbetaling via de bank.
3.3 Indien schriftelijk overeengekomen met Hip en Zoet geldt: betaling kan geschieden per acceptgiro,

vooruitbetaling. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering

van de giro- respectievelijk bankrekening van Hip en Zoet (Dumak BV).
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten

plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 10% per maand of een

deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na

aanmaning door Hip en Zoet bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan

administratiekosten verschuldigd en indien Hip en Zoet haar vordering ter incasso uitbesteedt,

bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het

openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Hip en Zoet om in plaats daarvan de

daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Hip en Zoet gerechtigd (de uitvoering van) de

betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel

te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de

bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de

overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Hip

en Zoet

 

Artikel 4. Levering
4.1 We streven ernaar om u bestelling zo snel mogelijk te verzenden, zodra we u betaling hebben
ontvangen. We verzenden pakketten van dinsdag t/m vrijdag. Wij leveren u gepersonaliseerde
producten kant en klaar. De stickers hebben een productietijd van 5 werkdagen. Uitzonderlijk kan
de levertijd langer zijn. Mocht dat het geval zijn, nemen we direct contact met u op. Wanneer het
pakket verzonden is sturen wij via de mail de Track & Trace code toe. Onze pakketten worden
verstuurd via PostNL. De verzendkosten binnen Nederland bedragen € 6,95. De verzendkosten
naar België bedragen €13,00. Mocht u niet thuis zijn, dan vindt u een briefje in de brievenbus met
verdere afspraken.

De door Hip en Zoet opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige
leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te
annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn
zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.
U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden
voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed
zijn voor verzending aan u.
4.3 Bij annulering van de order zonder opgave of geldige reden zijn de kosten voor terugstorting van
het bedrag € 3,– per order.
4.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van artikelen tijdens de verzending
door PostNL.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige
overeenkomst aan Hip en Zoet verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de

producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Hip en  Zoet

geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

De inhoud van www.hipenzoet.nl, de ontwerpen en concepten op onze site zijn beschermd door

intellectuele rechten en behoren toe aan Hip en Zoet of rechthoudende derden. Er mag geen

enkel gebruik gemaakt worden van fotomateriaal indien daar op voorhand schriftelijke
toestemming voor is gevraagd. De ontwerpen en illustraties op www.hipenzoet.nl mogen dus niet
aangepast, gedrukt of gereproduceerd worden. Elk ontwerp blijft eigendom van Hip en Zoet.

6.2 Hip en Zoet garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (

ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst
beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Hip en Zoet daarvan zo spoedig mogelijk en
in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering

redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven. Dit verzenden naar
info@hipenzoet.nl
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Hip en
Zoet de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe

producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Wij leveren u kant en klare, gepersonaliseerde en voor u ontworpen producten. Dit betekent ook

dat de voedingswaren zich hierin bevinden (o.a. suikerbonen en snoep). Om deze redenen

kunnen wij de bestelling niet terugnemen.

 

Artikel 8. Garantie
8.1 Indien Hip en Zoet producten aan de afnemer levert, is Hip en Zoet  nimmer tot een verdergaande

garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Hip en Zoet ten opzichte van haar

toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden

aangegeven. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de

contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door
de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30
(dertig) dagen. Reclamaties welke door Hip en Zoet  na het verstrijken van deze termijn worden

ontvangen, behoeven niet door Hip en Zoet in behandeling te worden genomen.

 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en

mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het

verkeer tussen u en Hip en Zoet , dan wel tussen Hip en Zoet en derden, voor zover betrekking
hebbend op de relatie tussen u en Hip en Zoet, is Hip en Zoet  niet aansprakelijk, tenzij en voor

zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Hip en Zoet .

 

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Hip en Zoet ingeval van
overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan
wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk

mee te delen en zulks zonder dat Hip en Zoet  gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij

dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Hip en Zoet kan worden

toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen
11.1 Indien u aan Hip en Zoet schriftelijk opgave doet van een adres, is Hip en Zoet gerechtigd aan

dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Hip en Zoet schriftelijk opgave doet van een

ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Hip en Zoet gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van

deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving

van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het

feit dat Hip en Zoet deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met

Hip en Zoet in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende

bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Hip en Zoet vast te

stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Hip en Zoet is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze

Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht

van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde

rechter in Nederland.

 

Artikel 13. Het aanbod

13.1 In het aanbod van Hip en Zoet bevinden zich potloden, magneten, led lampjes sleutelhangers en
snowglobes. Opgelet, de producten zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Kleine
onderdelen.
Laat kinderen nooit met verpakkingsmateriaal spelen.
Let op; de kleuren op onze pagina kunnen afwijken van de werkelijkheid.

De chocolade die wij verkopen bevat de volgende ingrediënten: Suiker, cacaomassa,
tarwezetmeel, rijstzetmeel, stabilisator, Arabische gom, rundgelatine, cacaoboter, glucosestroop,
vanille, geharde cocosnootolie, emulgator: soja lecithine, glansmiddel, antiklontermiddel,
verdikkingsmiddelen en kleurstoffen.
Bevat gluten. Kan sporen van melk, noten en aardnoten bevatten.

De snoep die wij verkopen bevat de volgende ingrediënten: Isomalt, suiker, kleurstoffen, aroma
aardbei en invertsuikerstroop

 

Artikel 14. Privacy en beveiliging
14.1
Wij hebben u gegevens nodig om de administratieve kant van u bestelling in orde te
brengen, maar ook voor levering en facturatie. Uiteraard houden wij die gegevens strikt
privé en worden niet aan derden doorgegeven. U heeft het recht deze gegevens ten
allen tijde op te vragen en desgewenst aan te passen.